Oliveira, J. C., Torres, T. M. e Pereira, W. O. (2018) “Distribution and survival of leukemias in the mesoregion of the Potiguar West”, Scientia Plena, 14(4). doi: 10.14808/sci.plena.2018.047501.