Oliveira, J. C., Torres, T. M., & Pereira, W. O. (2018). Distribution and survival of leukemias in the mesoregion of the Potiguar West. Scientia Plena, 14(4). https://doi.org/10.14808/sci.plena.2018.047501